ESG & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν παγκόσμια προτεραιότητα και κινητοποιούν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς στην εφαρμογή νέων πρακτικών. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδέεται με τα ESG κριτήρια. Συνεπώς, η υιοθέτηση ESG κριτηρίων στη στρατηγική και πολιτική των οργανισμών αποτελεί τάση στην παγκόσμια οικονομική και επιχειρηματική σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος ESG κάνει αναφορά σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον (Environmental), την κοινωνία (Social) και την εταιρική διακυβέρνηση (Governance). Επομένως, η βελτίωση των δεικτών ESG αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα των οργανισμών και την ικανότητα τους να προσδίδουν αξία μακροπρόθεσμα.

ESG: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση

Περιβαλλοντικά Κριτήρια

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αφορούν στην αλληλεπίδραση της επιχείρησης ή του οργανισμού με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Ειδικότερα, περιέχουν στοιχεία όπως η ενέργεια που ζητά η λειτουργία της επιχείρησης, τα απόβλητα που παράγει και οι πόροι που αξιοποιεί. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία κριτηρίων ανήκουν οι εκπομπές άνθρακα και η επίπτωση της λειτουργίας του οργανισμού στην κλιματική αλλαγή.

Κοινωνικά Κριτήρια

Τα κοινωνικά κριτήρια έχουν σχέση με τη διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης ή του οργανισμού με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες αποκτά δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, έχουν σχέση με την ισότητα, τη διαφορετικότητα, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Διακυβέρνηση

Η διακυβέρνηση καθορίζει το εσωτερικό σύστημα πρακτικών, ελέγχων και διαδικασιών, το οποίο ο οργανισμός υιοθετεί για τη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων. Ενδεικτικά, η διακυβέρνηση εξετάζει την ηγεσία της εταιρίας, την πολιτική απολαβών για τα στελέχη, τη διαφθορά, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τα δικαιώματα των μετόχων.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που ενσωματώνουν κριτήρια ESG

Τα οφέλη των οργανισμών από την βελτίωση της απόδοσης τους αναφορικά με το ESG είναι αφενός άμεσα και αφετέρου συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη θωράκιση της.

Χρηματοδοτήσεις  

Οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τους την απόδοση των δεικτών ESG των πιστοληπτών. Οι οργανισμοί που παρουσιάζουν διαφάνεια και υψηλές αποδόσεις στους τομείς που έχουν σχέση με τα κριτήρια πετυχαίνουν καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί έχουν άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκότερους όρους.

Μειωμένο λειτουργικό κόστος

Η βελτίωση της απόδοσης ESG μπορεί να συμβάλλει στην μείωση του λειτουργικού κόστους. Έρευνες της McKinsey καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι στρατηγικές ESG μπορούν να επηρεάσουν τα λειτουργικά κέρδη έως και σε ποσοστό 60%. Τα κριτήρια ESG επιδρούν στην μείωση των λειτουργικών δαπανών εξαλείφοντας τη σπατάλη και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων. Παραδείγματα αποτελούν, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών.

Αύξηση πωλήσεων

Η υψηλή απόδοση στα ESG κριτήρια οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων και σε υψηλότερο ποσοστό ικανοποιημένων πελατών. Ειδικότερα, οι πολίτες και οι καταναλωτές ανά τον κόσμο υιοθετούν όλο και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά ζητήματα. Άρα, προκύπτει ότι το 88% των καταναλωτών θα είναι πιο πιστοί σε μια επιχείρηση που υποστηρίζει κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα.

Περιορισμός των κινδύνων

Η μέτρηση των κριτηρίων ESG συμβάλλει στον περιορισμό των επιχειρησιακών κινδύνων και βελτιώνει την κοστολόγηση. Με άλλα λόγια, οι εσωτερικές λειτουργίες χρησιμοποιούν λιγότερους από τους διαθέσιμους πόρους ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την παραγωγικότητα. Κατά συνέπεια, ο οργανισμός διατρέχει λιγότερους κινδύνους για την επιβολή προστίμων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα ή θέματα σχετιζόμενα με τα δικαιώματα των ανθρώπων ή/και των ζώων.

Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι

Η υιοθέτηση στρατηγικών και πολιτικών με έμφαση στη βελτίωση των δεικτών ESG βελτιώνουν τις σχέσεις των εργαζομένων με τον οργανισμό και δομούν νέους τρόπους επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τους πελάτες.  Αυτό συμβάλλει στη θεμελίωση της εταιρικής κουλτούρας. Μελέτες αποδεικνύουν πως η υψηλότερη ικανοποίηση των εργαζομένων οδηγεί στην υψηλότερη επίδοση τους και στην καλύτερη απόδοση του οργανισμού.

Κανονιστική συμμόρφωση

Όταν οι οργανισμοί στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης των δεικτών ESG, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς θα ακολουθήσει φυσικά. Για παράδειγμα, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί ένα κοινό στόχο ESG. Κατά συνέπεια, οι πρακτικές και πολιτικές που συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών, διευκολύνουν παράλληλα στην τήρηση των ορίων αδειών και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι οργανισμοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται την τάση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετούνται καλύτερα στην αγορά. Συμπερασματικά, αξιοποιούν τα εργαλεία βελτίωσης ESG για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και νέων διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων.

 

Ανακεφαλαιώνοντας, όσον αφορά στο πώς η ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδέεται με τα ESG κριτήρια, η βελτίωση της απόδοσης των δεικτών ESG προσφέρει πολλαπλά οφέλη: από το μειωμένο κόστος και την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων έως και την αυξημένη αφοσίωση πελατών και εργαζομένων. Οι οργανισμοί χρειάζεται να ακολουθήσουν μια δομημένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα θα είναι να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη οικονομική απόδοση.