ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Περιβάλλον

Αφιερώνουμε ανθρώπους, κεφάλαια και ιδεές για την εξεύρεση λύσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοινωνία

Αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις ικανότητες μας έχουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διακυβέρνηση

Εφαρμόζουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιχειρησιακών δομών και πόρων.

Υποστήριξη Πράσινων Πρακτικών

Υποστηρίζουμε τον Στόχο 13 των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της Δράσης έναντι της Κλιματικής Αλλαγής.

Δράσεις στην Κυκλική Οικονομία

Η ανακύκλωση, γύρω από την οποία περιστρέφονται οι δραστηριότητες μας, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη συντήρηση των σπάνιων φυσικών πόρων.

Συνεισφορά στην κοινότητα

Διοχετεύουμε κεφάλαια στην τοπική κοινωνία μέσα από επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές. Αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις ικανότητες μας έχουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Συμμετοχή σε θεσμούς

Θεμελιώνουμε συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Πιστεύουμε ότι συνεισφέροντας οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους σε συλλογικές προσπάθειες ενισχύουμε την χρηματοοικονομική μας απόδοση και συμβάλλουμε στην προαγωγή της κοινωνίας.

67%

Αύξηση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών.

95%

Ενέργεια εξοικονομείται από την ανακύκλωση αλουμινίου.

95%

Το ποσοστό ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στα ΟΤΚΖ.

Πέρα από τη συμμόρφωση

Αναγνωρίζουμε ότι η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να υπερβαίνουν τη νομοθετική συμμόρφωση

Αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα

Τα πρότυπα αυτά ορίζουν το πλαίσιο με το οποίο συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας, διαχειριζόμαστε τις επιχειρησιακές μας λειτουργίες και, κυρίως, προσελκύουμε, διατηρούμε και κινητοποιούμε τους εργαζομένους μας.