Η τεχνολογία ακτίνων Χ αξιοποιείται στον κλάδο της ανακύκλωσης μετάλλων από καινοτόμους φορητούς αναλυτές μετάλλων. Οι αναλυτές μετάλλων είναι επιστημονικά όργανα που συμβάλλουν στην αριστοποίηση της διαδικασίας της ανακύκλωσης. Υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης πρώτης ύλης επιτυγχάνονται. Η αειφόρος ανάπτυξη ενισχύεται μέσω της επαναφοράς των αποβλήτων στην οικονομία.

Οι φορητοί φασματογράφοι αξιοποιούνται από μονάδες ανακύκλωσης και βιομηχανίες. Η κυριότερη χρήση τους έγκειται στον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και προϊόντων. Η χρήση τους αποσκοπεί στην καλύτερη αναγνώριση των αποβλήτων και στον βέλτιστο διαχωρισμό τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση στη διαδικασία αξιοποίησης τους.

Η λειτουργία τους βασίζεται στην τεχνολογία XRF (X-Ray Fluorescence). Μέσα σε δευτερόλεπτα αναγνωρίζουν το κράμα και τη χημική σύσταση ενός υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται μετρώντας τις φθορίζουσες ακτίνες Χ που επιστρέφουν στον αναλυτή όταν η επιφάνεια του υλικού διεγερθεί από την πρωτογενή δέσμη ακτίνων Χ. Κάθε χημικό στοιχείο παράγει χαρακτηριστικές φθορίζουσες ακτίνες Χ οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως το δακτυλικό τους αποτύπωμα.

Δείτε το πως οι αναλυτές μετάλλων αξιοποιούνται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο παρακάτω video

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας των φασματογράφων XRF διαβάστε το επιστημονικό άρθρο στην ιστοσελίδα της Hitachi High Tech.