Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα επιδότησης.

Σε ποιους απευθύνεται
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
– Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης. 
 
Περίοδος υποβολής 
από 7/9/2020 έως 6/11/2020 (ώρα 17:00) 
 
Όροι και προϋποθέσεις
Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης. Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%. 
 
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
– Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.
– Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός, και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
– Να υποβάλλει ανά ΑΦΜ μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση, τηρουμένων των ορίων του ΓΑΚ.
– Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
– Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
– Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 
 
Τι χρηματοδοτείται
– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
– Μηχανήματα – εξοπλισμός, έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
– Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
– Πιστοποίηση συστημάτων και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.
– Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
– Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 15% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
– Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.
– Τεχνική/συμβουλευτική υποστήριξη, έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
 
Στην Meteco AE μπορείτε να βρείτε το μηχάνημα ή τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης σας. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310.781.295 και 210.220.1971