Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επιλέξιμοι Κλάδοι Επιχειρήσεων ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη

 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου
 • Κλάδος βιομηχανίας – μεταποίησης τροφίμων και αγροδιατροφής
 • Επιχειρήσεις κλάδου υγείας
 • Εταιρείες logistics, μεταφορών – εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Κλάδος Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • Επιχειρήσεις κατασκευών
 • Εταιρείες πληροφορικής
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Δαπάνες

 • Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
 • Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
 • Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες Προβολής & Προώθησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι εταιρίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να λειτουργούν και να έχουν τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Δραστηριοποίηση σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 3. Απασχόληση σε 2 τουλάχιστον υπαλλήλους σε ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) το 2017
 4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εφόσον απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης
 5. Να μη βρίσκονται υπό, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 6. Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

 • Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
 • Επιδότηση από 50% έως 65%
 • Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

 • Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.