Η METECO είναι μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Ως ηγετική βιομηχανία ανακύκλωσης συμβάλλει στην προστασία, προαγωγή και μελέτη των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων της ελληνικής βιομηχανίας. Παράλληλα, συνεισφέρει στην προαγωγή της βιομηχανικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των παραπάνω αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας

Η συμβολή μας στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά δράσεων. Πρώτον, συμμετέχουμε σε οργανώσεις, επιτροπές, αναπτυξιακούς φορείς και συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών, Μεσογειακών, Παρευξείνιων και άλλων χωρών. Δεύτερον, καταθέτουμε προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας μας. Τρίτον, συμβάλλουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών (μελέτες, επιστημονικές ημερίδες, Συνέδρια κλπ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1915 και Πρόεδρος του διατελεί ο κος Αθανάσιος Σαββάκης. Περισσότερες πληροφορίες για τον Σύνδεσμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbbe.gr.