Η METECO είναι μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Ως ηγετική βιομηχανία ανακύκλωσης συμβάλλει στην προστασία, προαγωγή και μελέτη των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων της ελληνικής βιομηχανίας. Παράλληλα, συνεισφέρει στην προαγωγή της βιομηχανικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των παραπάνω αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων μας.

Η συμβολή μας στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά δράσεων. Πρώτον, συμμετέχουμε σε οργανώσεις, επιτροπές, αναπτυξιακούς φορείς και συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών, Μεσογειακών και άλλων χωρών. Δεύτερον, καταθέτουμε προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας μας. Τρίτον, συμβάλλουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών (μελέτες, επιστημονικές ημερίδες, Συνέδρια κ.α) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο ΣΒΒΕ ιδρύθηκε το 1915 και Πρόεδρος του διατελεί ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΒΒΕ θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbbe.gr.