Η ανάλυση του σκραπ αλουμινίου αποτελεί μια πρόκληση σε σχέση με την ανάλυση άλλων υλικών όπως για παράδειγμα ο ανοξείδωτος χάλυβας. Η σημασία της σωστής ανάλυσης έγκειται στον έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος και την αναγνώριση τυχόν επικίνδυνων υλικών, όπως για παράδειγμα το λίθιο, για την μεταγενέστερη χύτευση του.

Για την ανάλυση των κραμάτων σε χώρους ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες OES, HHXRF και η πιο πρόσφατη LIBS. Κάθε μία από αυτές έχει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της. Καμία τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις που ζητά ο κλάδος της ανακύκλωσης αλουμινίου. Οι OES και HHXRF είναι ώριμες τεχνολογίες με γνωστές επιδόσεις. Η τεχνολογία LIBS είναι καινούργια και ελπιδοφόρα και μπορεί να αντικαταστήσει ήδη τα όργανα HHXRF σε ένα πλήθος εφαρμογών ενώ έχει προοπτική να εξαπλωθεί και σε άλλες εφαρμογές όπου οι OES και HHXRF δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Κατά την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας πρέπει να εξετάζονται οι απαιτήσεις από την μονάδα ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να τεθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Ποια στοιχεία πρέπει να αναλυθούν και μέχρι ποιο επίπεδο;
  • Ποιος είναι ο όγκος του σκραπ;
  • Πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα ανάλυσης;
  • Είναι πρόβλημα η χρήση ακτίνων Χ;

Τεχνολογία XRF
Παραδοσιακά, το σκραπ αλουμινίου διαχωριζόταν χρησιμοποιώντας φορητούς φασματογράφους ακτινών Χ (HHXRF). Οι φασματογράφοι αυτοί είναι γρήγοροι, ακριβείς, φορητοί και ικανοί να ανιχνεύσουν μεγάλο εύρος στοιχείων και συγκεντρώσεων, χαρακτηριστικά που τους καθιστούν ιδανικούς για τις μονάδες ανακύκλωσης μετάλλων και τα χυτήρια αλουμινίου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν μπορεί να ανιχνεύσει κάποια συστατικά όπως για παράδειγμα το μαγνήσιο και ο άνθρακας για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερο χρόνικό διάστημα για την αναγνώριση τους.

Τεχνολογία OES
Η ακριβέστερη τεχνολογία της αγοράς για την ανάλυση ελαφρών μετάλλων και την αναγνώριση μη επιθυμητών στοιχείων είναι η OES η οποία ωστόσο περιορίζεται από τη μη δυνατότητα μετακίνησης των οργάνων που λειτουργούν βάσει αυτής. Για αυτό το λόγο τα όργανα OES λειτουργούν εντός εργαστηρίων. Επιπλέον, η τεχνολογία OES απαιτεί πολύ καλό καθάρισμα της επιφάνειας του κράμματος που πρόκειται να αναλυθεί.

Τεχνολογία LIBS
Η τεχνολογία LIBS αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στις τεχνολογίες αναγνώρισης και διαχωρισμού σκραπ μετάλλων. Οι αναλυτές τεχνολογίας LIBS είναι πιο γρήγοροι σε σχέση με τους XRF δίνοντας αποτέλεσμα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο. Επιπλέον, υπερτερούν στην αναγνώριση των ελαφρών στοιχείων όπως το αλουμίνιο, το μαγνήσιο και το πυρίτιο. Η τεχνολογία LIBS μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς υποχρέωση αδειοδότησης σε αντίθεση με τους αναλυτές HHXRF. Ωστόσο, στην τεχνολογία LIBS, τα όργανα βαθμονομούνται εμπειρικά χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα δείγματα αναφοράς. Αυτό θέτει ορισμένους περιορισμούς εν συγκρίσει με τους HHXRF φασματογράφους οι οποίοι χρησιμοποιούν θεμελιώδεις παραμέτρους βαθμονόμησης και μπορούν αναλύσουν μέχρι και 35 δείγματα ταυτόχρονα πλήρες εύρος από 0-100%. Αυτός ο περιορισμός είναι σημαντικός για εφαρμογές που απαιτείται η ανάλυση συγκεντρώσεων μικρότερων του 0,05%.

Επιλέγοντας τη σωστή τεχνολογία

Θέλω να…LIBSHHXRFOES
Έχω μικρό, ελαφρύ και φορητό αναλυτή*******
Ακριβής ανάλυση της χημικής σύστασης του κράματος αλουμινίου******
Ανάλυση αγνώστου και ίχνη στοιχείων κάτω από το επίπεδο <0,1% –*****
Ανάλυση δειγμάτων με ελάχιστη προετοιμασία επιφάνειας******
Δυνατότητα μεταφοράς αναλυτή στο δείγμα*******
Έχω ελάχιστους κινδύνους, πιστοποιήσεις και άδειες χρήσης*******
Ταχύτατος διαχωρισμός κραμάτων αλουμινίου******
Ανίχνευση Λιθίου στα κράματα αλουμινίου***

Η εταιρία Oxford Instruments προσφέρει όλα τα είδη των υφιστάμενων τεχνολογιών οι οποίες μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του κλάδου ανακύκλωσης.

Δείτε όλη την γκάμα του αναλυτικού εξοπλισμού που παρέχουμε στην ιστοσελίδα www.metecotech.gr.