Αδειοδότησεις

Αδειοδοτήσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

 • Σύνταξη του τεχνικού φακέλου για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.
 • Μελέτες Οργάνωσης και Λειτουργίας για τη χορήγηση
  • Άδειων Συλλογής και Μεταφοράς,
  • Προσωρινής Αποθήκευσης,
  • Επεξεργασίας και Διάθεσης Αποβλήτων.
 • Έρευνα και έγκριση της χωροθέτησης της μονάδας.
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης με τα οδικά δίκτυα.
 • Μελέτη πυροπροστασίας.
 • Προμελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση
 • Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.
 • Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαντολλογικών Όρων.
 • Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Λυμάτων.
 • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε

Από ανακυκλωτές για ανακυκλωτές

Ως ανακυκλωτές και χρήστες παρόμοιων μηχανημάτων, κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες σας.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Σας υποστηρίζουμε τόσο κατά τη φάση επιλογής του εξοπλισμού όσο και καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του με εργασίες συντήρησης και επισκευών.

Όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων

Παρέχουμε λύσεις για όλα τα ρεύματα στερεών αποβλήτων και όλα τα στάδια επεξεργασίας και διαχείρισης τους.

Αξιόπιστος εξοπλισμός

Συνεργαζόμαστε με εγκαθιδρυμένους κατασκευαστικούς οίκους από την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά.

Άρθρα για Μηχανήματα Ανακύκλωσης