Οι μεταφορικές ταινίες χρησιμοποιούνται σε γραμμές ανακύκλωσης υλικών και βοηθούν στη μεταφορά και στο διαχωρισμό υλικών με τη βοήθεια μαγνητών. Μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις μονάδες ανακύκλωσης και στους κλάδους της βιοτεχνίας και βιομηχανίας.

Προβολή ενός αποτελέσματος