Περιβάλλον

Αειφόρος ανάπτυξη στην πράξη

Υποστήριξη Πράσινων Πρακτικών

Υποστηρίζουμε τον Στόχο 13 των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της Δράσης έναντι της Κλιματικής Αλλαγής.

Δράσεις στη Κυκλική Οικονομία

Η ανακύκλωση, γύρω από την οποία περιστρέφονται οι δραστηριότητες μας, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη συντήρηση των σπάνιων φυσικών πόρων.