Κοινωνία

Θετικός αντίκτυπος στην κοινότητα

Συνεισφορά στην κοινότητα

Διοχετεύουμε κεφάλαια στην τοπική κοινωνία μέσα από επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές. Αξιοποιώντας τα ταλέντα και τις ικανότητες μας έχουμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Συμμετοχή σε θεσμούς

Θεμελιώνουμε συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Πιστεύουμε ότι συνεισφέροντας οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους σε συλλογικές προσπάθειες ενισχύουμε την χρηματοοικονομική μας απόδοση και συμβάλλουμε στην προαγωγή της κοινωνίας.