Διακυβέρνηση

Υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές

Πέρα από τη συμμόρφωση

Αναγνωρίζουμε ότι η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να υπερβαίνουν τη νομοθετική συμμόρφωση

Πέρα από τη νομοθεσία

Αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα

Τα πρότυπα αυτά ορίζουν το πλαίσιο με το οποίο συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας, διαχειριζόμαστε τις επιχειρησιακές μας λειτουργίες και, κυρίως, προσελκύουμε, διατηρούμε και κινητοποιούμε τους εργαζομένους μας.