Αποξήλωση εργοστασίων

Αποξήλωση εργοστασίων

Παρέχουμε αξιόπιστες και θεσμικά άψογες λύσεις αποξήλωσης εργοστασίων και εγκαταστάσεων με τεχνογνωσία και εμπειρία ετών σε πλήθος έργων.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αποξήλωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθηκών βασισμένες σε εμπειρία ετών και τεχνογνωσία. Στο χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες έως βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζουμε λύσεις εναρμονισμένες με τη σχετική νομοθεσία.

Ανταγωνιστικές τιμές

Με εμπειρία 40 ετών στο χώρο της ανακύκλωσης, μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για το σκραπ μετάλλων που ανακύπτει από τις εργασίες αποξήλωσης.

Νομοθετική συμμόρφωση

Οι εργασίες πραγματοποιούνται βάσει των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας ενώ πιστοποιητικά περιβαλλοντολογικής συμμόρφωσης χορηγούνται με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Πρώτα η ασφάλεια

Μεριμνούμε για την ασφάλεια των εργατοτεχνιτών, των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη. Οι εργασίες επιβλέπονται από τεχνικούς ασφαλείας.

Συνεπές χρονοδιάγραμμα

Οι μηχανικοί και τεχνικοί μας, με εμπειρία ετών σε τεχνικά έργα, καταρτίζουν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τα συνεργεία μας φροντίζουν για τη συνεπή περάτωση των εργασιών.

Τεχνογνωσία και εμπειρία

Διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή σε ανθρώπους, εξοπλισμό και οχήματα για να φέρουμε σε πέρας και τα πιο απαιτητικά έργα.

Άδειες διαχείρισης

Άδειες για τη διαχείριση του σκραπ και των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες αποξήλωσης.

Ψαλίδια κοπής

Αυτοκινούμενα και σταθερά ψαλίδια κοπής φέρνουν σε πέρας τις πιο απαιτητικές εργασίες κοπής.

Πιστοποιητικά περάτωσης

Με το πέρας των εργασιών παρέχονται πιστοποιητικά περιβαντολλογικής συμμόρφωσης.

Γιατροί εργασίας

Γιατροί εργασίας φροντίζουν για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο εκάστοτε έργο.

Τεχνικοί ασφαλείας

Τεχνικοί ασφαλείας σχεδιάζουν τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων.

Γερανοφόρα οχήματα

Ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα και μέσα μεταφοράς αξιοποιούνται για την απομάκρυνση του σκραπ.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν κάθε στάδιο των εργασιών αποξήλωσης και αποσυναρμολόγησης βιομηχανικών χώρων και αποθηκών.

Οι μηχανικοί και το τεχνικό προσωπικό μας μελετούν και σχεδιάζουν τις εργασίες αποξήλωσης με γνώμονα το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τον εργοδότη, την ασφάλεια ανθρώπων και παγίων και τις οικονομίες κόστους.

Εκπαιδευμένοι εργατοτεχνίτες, υπό την επίβλεψη τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας, αποσυναρμολογούν τον προς απομάκρυνση εξοπλισμό. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρούνται τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.

Εκπαιδευμένοι εργατοτεχνίτες, υπό την επίβλεψη τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας, αποσυναρμολογούν τον προς απομάκρυνση εξοπλισμό. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρούνται τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας.