ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εταιρικά πρότυπα και πιστοποιήσεις

Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης

Τα πρότυπα αυτά ορίζουν το πλαίσιο με το οποίο συναλλασσόμαστε με τους πελάτες μας, διαχειριζόμαστε τις επιχειρησιακές μας λειτουργίες και αντιμετωπίζουμε τους εργαζομένους μας.

Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης
Πέρα από τη νομοθεσία

Πέρα από τη νομοθεσία

Η κοινωνία περιμένει από τις επιχειρήσεις να υπερβαίνουν τη νομοθετική συμμόρφωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

ISO 9001:2015

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 14001:2015

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης.

ISO 45001:2018

Πιστοποιημένο Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία