Υποχρεωτική καθίσταται η εγγραφή μιας σειράς επιχειρήσεων που παράγουν, διαχειρίζονται ή επεξεργάζονται απόβλητα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η καταχώρηση κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Οι Ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου 2017 και θα αφορούν τα έτη 2015 και 2016 (ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017).

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ);

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία θα καταχωρούνται, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων, που μέχρι πρότινος κατατίθονταν σε φυσική μορφή.

Γιατί θεσπίστηκε το ΗΜΑ;

Η καθιέρωσή του ΗΜΑ έχει ως στόχο την:

 • τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, οι οποίοι υπόκεινται σε αδειοδότηση
 • ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό (ιχνηλασιμότητα αποβλήτων)
 • δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων
 • δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων
 • βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, ιδίως προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ
 • ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού, παρέχοντας πληροφορίες για τις δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων εκ μέρους των εγγεγραμμένων οργανισμών ή
 • επιχειρήσεων (κωδικούς ΕΚΑ και είδος εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης)
 • δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων οργανισμών ή επιχειρήσεων που παράγουν ή διαχειρίζονται απόβλητα, καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών αδειών, μέσω της μηχανής αναζήτησης
 • διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών
 • εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου
 • έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση τόσο όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, όσο και των πολιτών.

Τι σημαίνει αυτό για την επιχείρηση μου;

Αυτό συνεπάγεται μια σειρά από υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει η επιχείρηση σας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να:

 1. Υπογράψετε συμβάσεις συνεργασίας με αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ανακύκλωσης για όλα τα απόβλητα που παράγει η επιχείρηση σας.
 2. Καταγράφετε με προσοχή τη διακίνηση των αποβλήτων της επιχείρησης σας.
 3. Υποβάλετε ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο.
 4. Να φροντίζετε για την άμεση ανανέωση και επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών σας αδειών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

 • Επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του ΗΜΑ: wrm.ypeka.gr
 • Κατεβάστε εδώ τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΜΑ.
 • Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ της απόφασης τροποποίησης.
 • Κατεβάστε εδώ τον ενδεικτικό κατάλογο με κάποιες από τις δραστηριότητες υπόχρεων επιχειρήσεων.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

 • Η METECO είναι αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης μετάλλων, αυτοκινήτων, καταλυτών, καλωδίων, μπαταριών και απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές για το σύνολο των αποβλήτων που αγοράζουμε.
 • Σας βοηθούμε να είστε συμμορφωμένοι με τη νομοθεσία, αποφεύγοντας έτσι τυχόν μελλοντικά πρόστιμα.