Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ στους 8 στρατηγικούς τομείς της χώρας προκειμένου να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να βελτιώσουν τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Δυνητικοί δικαιούχοι
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους παραπάνω τομείς προτεραιότητας. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
 • Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμοι κλάδοι

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 • Υλικά / Κατασκευές.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Ενέργεια.
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
 • Υγεία.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών.
 • Η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ.
 • Ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α.
 • Η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα.
 • Οι αμοιβές τρίτων.
 • Το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο.

Προϋπολογισμός έργων

 • Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 15.000 έως 200.000 ευρώ.

Ποσοστό επιχορήγησης

 • Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%.

Επιλεξιμότητα δαπανών

 • Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Διάρκεια υλοποίησης

 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.