Η ασφάλεια των ανθρώπων παίζει κρίσιμο ρόλο σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες. Στην METECO, oι κατευθυντήριες γραμμές και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των εργαζομένων μας βασίζονται στη συνεχή ανάλυση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε όλες τις επιχειρησιακές μας διαδικασίες.

Μέσα από την ενδελεχή ανάλυση των κινδύνων, την αναφορά αποκλίσεων και την προσαρμογή των διαδικασιών μας μειώνουμε την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Φροντίζουμε για την ασφάλεια των εργαζομένων μας, επενδύοντας σε πιο ασφαλή εξοπλισμό και εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών.

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής κατά την εργασία με βάση το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2007.